บริษัทรักษาความปลอดภัย COP มีความปราถนาเป็นอย่างยิ่งว่า จะให้บริการดูแลทรัพย์สินของท่านให้เป็นไปอย่างดีเยี่ยม
   โดยถือว่าทรัพย์สินของท่านมีค่ายิ่ง ที่ทางบริษัท จะพิทักษ์รักษาอย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นหลักประกันในด้านของความเสียหาย
   สูญหายทางบริษัท ยินดีชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
        1. ทรัพย์สินของท่านที่ได้รับมอบหมายให้ทางบริษัท รับผิดชอบ โดยได้รับมอบกันเป็นลายลักษณ์อักษร และตรวจถูกต้องแล้ว
        2. ทรัพย์สินตามข้อ 1 เกิดการเสียหาย สูญหาย โดยมีหลักฐานว่าเกิดจากการกระทำของคนร้าย โดยปรากฎร่องรอยเป็นที่แน่ชัด
   เช่น การเจาะ งัดแงะ ทุบ เป็นต้น และเกิดจากการประมาทเลินเล่อ หรือบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
        3. ทรัพย์สินที่เกิดการสูญหายนั้น ได้มีการแจ้งความ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
        การชดใช้ค่าเสียหาย หรือสูญหาย ตามเงื่อนไขข้างต้น ให้ตีราคาตามสภาพที่เป็นจริง และแต่ละครั้งอยู่ในวงเงิน
   50,000-100,000 บาท (ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทถ้วน) ของความเสียหายแต่ละครั้ง
        เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัย เช่น การจลาจล การปล้น อัคคีภัย และภัยธรรมชาติ ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้
   ค่าเสียหาย แก่ท่าน
        อนึ่ง สำหรับการสูญหายของทรัพย์สิน ซึ่งแม้จะมิได้เข้าข่ายการรับผิดชอบของทางบริษัท บริษัทก็ยินดีจะให้บริการในเรื่องของ
   การแจ้งความร้องทุกข์ การติดตามผลคดีโดยไม่คิดมูลค่ารวมทั้งการบริการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ ที่สำนักงาน
   ของผู้ว่าจ้างตั้งอยู่

        The company is obliging to offer an excellent security service with commitment of protecting and guarding
   valuable property for the best. The company's liability for damages and loss is subject to the following conditions;
        1. Your property must be assigned to the company's liability in a written form and be truly inspected.
        2. Damages and loss of property as mentioned in No. 1 are caused by burglary with explicit evidences including
   boring, prying, breaking, etc. or by cautiousless and faulty guards.
        3. Damages and loss of property must be notified to the police.
        Compensations fo damages and loss, under the said conditions, are paid in accordance with the real
   circumstances at the amount of 50,000-100,000 baht per each damage or loss.
        In case of force majeure, such as riots, robbery, fire and natural disaster, the firm must not be liable for payment
   for damages and loss.
        The firm is also willing to offer free services on notification, petition, monitoring of legal action, as well as other
   matters concerning with local police stations where employers' officer are located for damaged and loss property
   which is not the firm's liability.
 
Copyright © COP Security Guard Co., Ltd. All Right Reserved. Designed by thaiwebbiz.com