การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( Guard Training Program )
          คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( Guard Qualification )
          เครื่องแบบ อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ และอาวุธ ( Uniforms, Acessories and Weapons )
 
 
        การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( Guard Training Program )

           บริษัท ได้กำหนดหลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
               1. ความรู้เกี่ยวกับบริษัท ระเบียบวินัย และวิธีการรักษาความปลอดภัย
               2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์
               3. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ การใช้เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
               4. การฝึกภาคปฏิบัติ
                   - การตรวจค้นบุคคล-ยานพาหนะ และการจับกุม
                   - การดับเพลิงขั้นต้น และการจัดการจราจร
                   - การควบคุมการเข้า-ออก การปั๊มบัตรของพนักงานผู้ว่าจ้าง
                   - การใช้สัญญาณแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร นกหวีด ระฆังและไซเรน
 
           The company has set up the guard training course as follow :-
               1. Knowledge on the firm, regulations, disciplines and security methodology
               2. Knowledge on basic psychology and public relations
               3. Knowledge on situation reporting and the use of modern communication equipments
               4. Practical training
                   - Inspection of persons, as well as vehicle, and arrest practice
                   - Preliminary fire extinguishing and traffic management
                   - Control of entry-exit and card stamping of employer's staffs
                   - Use of warning signals through telephone, radio, whistle, bell and siren.

 
  คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( Guard Qualification )

  ทางบริษัท คำนึงถึงคุณภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
  จึงได้กำหนดคุณลักษณะของผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือมีอายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
  2. เป็นผู้มีลักษณะท่าทางองอาจ ผึ่งผาย มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป
  3. มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ยกเว้น ผู้ที่เคยรับราชการทหาร
  หรือตำรวจมาก่อน
  4. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีหลักแหล่งที่อยู่ที่แน่นอนโดยต้องมีบัตรประชาชน และทะเบียน
  สำมะโนครัว มาแสดง
  5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา ไม่มีประวัติในแฟ้ม
  ทะเบียนประวัติอาชญากรรมของตำรวจ
  6. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  7. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษ ของมึนเมาอย่างอื่นหรือดื่มสุราเป็นประจำ
  8. ต้องมีผู้ค้ำประกัน ที่เป็นข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขึ้นไป ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
  ชั้นสัญญาบัตร หรือผู้ที่เชื่อถือได้ รับรองความประพฤติและค้ำประกันในวงเงิน 5,000 บาท
  9. ต้องให้รายละเอียดในการสอบประวัติทางครอบครัว ภูมิลำเนาเดิมรวมทั้งพิมพ์ลายนิ้วมือ
  ให้ตำรวจสอบประวัติได้
  10. ต้องผ่านการฝึกอบรมจากบริษัท ก่อนออกปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในงาน
  รักษาความปลอดภัย และสำนึกในเกียรติที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง ให้รับผิดชอบ
 
  With respect to the high-quality of guards, the company has set up the qualifications of applicants as follow :-

  1. Be under the complete age between 20-45 years.
  2. Be bold and good-looking with at least 160 cm height.
  3. At least secondary school certificate, except those who previously worked in the military or police service.
  4. Thai nationality and permanent residence as cited by identification card and census record.
  5. Good conduct. Applicants must not be convicted of criminal case and must not be listed to the police's
  crime sheet.
  6. Good health without severe contagious diseases.
  7. Applicants must not absolutely be addicted to drugs, intexicating drinks as well as alcohol.
  8. Applicants must be certified and guaranteed by civil government officials starting from level 3, commissioned
  soldiers and police or very reliable personnels for good manner and collateral security for the amount of 5,000 baht.
  9. Applicants' family backgrounds and domicile must be informed as well as fingerprints must be printed and
  investigated by police.
  10. Recruited applicants must be trained by the company before commencing their jobs. The training is aimed
  at strengthening the pride of handling security assignment and dignity of being appointed the guards by employers.

 
        เครื่องแบบ อุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ และอาวุธ ( Uniforms, Acessories and Weapons )

           เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัท ต้องแต่งเครื่องแบบตามที่บริษัท กำหนด ซึ่งคำนึงถึงความสะดวกเรียบร้อยดูสง่า
           และน่าเกรงขามเป็นหลัก มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ และเครื่องใช้ที่จำเป็นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดครบถ้วน เช่น ไฟฉาย
           เสื้อกันฝน จักรยาน ส่วนอาวุธประจำกายโดยทั่วไป ใช้กระบองไม้สั้นและมีดโบวี่ ถ้าหากผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะให้ใช้
           อาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ว่าจ้างจัดหาให้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้
           การดูแลรักษา และจัดเจ้าหน้าที่ฝึกสอนการใช้อาวุธนั้น จนสามารถปฏิบัติงานได้
 
           COP Security Guard must wear uniform mainly featuring convenience, tidiness and majesty in response
           to the firm's regulation. They also have all necessary accessories and devices, such as flashlights, whistles,
           rain coats, bicycles, etc., as required by hiring companies. A weapon regularly attached to the guards
           includes a short stick. If a guard is assigned to use a more efficient weapon, sponsored by a hiring firm, with
           approval by the law, Cop Shop will utilize and maintain the weapon and also provide for a training programme
           on how to use the weapon to enable the guards to operate it effectively.
 
Copyright © COP Security Guard Co., Ltd. All Right Reserved. Designed by thaiwebbiz.com