บริษัทรักษาความปลอดภัย COP จดทะเบียนเป็นบริษัท และรับบริการรักษาความปลอดภัยตลอดจนบริการอื่นๆ
   แก่สถาบันต่างๆทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ ตลอดจนสถานฑูตานุทูต เพื่อแบ่งเบาภาระในเรื่องต่างๆ
   อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักยุติธรรม มีความรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายสูญหายขึ้นมา
        บริษัทรักษาความปลอดภัย COP มีการบริหารงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยเจ้าหน้าที่
   ที่มีความชำนาญเฉพาะซึ่งประกอบด้วย นายตำรวจ และนายทหารชั้นสัญญาบัตร ทั้งในและนอกประจำการ
   บุคคลากรที่ผ่านการดูงานด้านรักษาความปลอดภัยจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำการคัดเลือก
   ตรวจสอบประวัติแล้วเป็นอย่างดี มาฝึกอบรม จนมีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่สถาบันต่างๆ ตามต้องการ
 
 
        COP Security Guard Co., Ltd. is legally registered as the limited company. The firm provides security
    services and others to many institutions ranging from public organizations, state enterprises, private
   agencies to embassies, with its objectives of lightening the agencies, hard burden of tasks through
   high-quality and impartial service and being liable for damages and loss.
        With correct expertise and good management system in security business C.O.P. Security Guard
   Co., Ltd. has lots of veteran officers including employed and retired commissioned police and soldiers,
   personnels who have passed overseas training courses on security management system and well recruited
   guards who are well trained for the guarding career to be able to take complete guarding responsibility
   to meet the customers' requirements.
 
Copyright © COP Security Guard Co., Ltd. All Right Reserved. Designed by thaiwebbiz.com